TAROT MAGAZINE

 

Redactie
Susan Gorel,
Schietbaanweg 14
7641 RS Wierden.


telf. 0546-573989 of
06 42 43 46 61
tarotmagazine@freeler.nl

 

 

 

    free counters
       Home | Artikelen | Boekbespreking | Overige mededelingen
 

De symboliek van de Tarot


door P.D. Ouspensky


(boekbespreking door Susan Gorel)
 

P.D. Ouspensky: "In de occulte of symbolische literatuur, dat wil zeggen in de literatuur die berust op de erkenning van het bestaan van verborgen kennis, bestaat er één verschijnsel van groot belang, namelijk de Tarot."

In het boekje "de Symboliek van de Tarot", oorspronkelijk een onderdeel van Ouspensky’s ‘A new model of the universe’ (1931) geeft hij inzicht in de samenhang tussen kabbalah, alchemie, astrologie, magie en tarot, die alle volgens hem evenwijdig lopende psychologische en metafysische stelsels zijn.
Hij schrijft hierover: "De studie van de Naam Gods in zijn openbaringen vormt de grondslag van de Kabbalah. ‘Jehova’ wordt in het Hebreeuws met 4 letters gespeld, n.l. Yod, He, Waw, He. Aan deze letters heeft men een symbolische betekenis gegeven: de eerste letter duidt het actieve beginsel, initiatief, de tweede het passieve beginsel, traagheid, de derde evenwicht, ‘vorm’ en de vierde resultaat, of latente energie. De kabbalisten beweren, dat ieder verschijnsel en ieder voorwerp uit deze vier beginselen bestaat, d.w.z. dat ieder voorwerp en ieder verschijnsel uit de Goddelijke Naam bestaat. De studie van deze naam(in het Grieks de tetragrammaton of het woord van vier letters) en het terugvinden ervan in alles, vormen het voornaamste doel van de kabbalistische wijsbegeerte. Wat betekent dit?
Volgens de kabbalisten doordringen de vier beginselen alles en stellen ieder ding samen. Doordat de mens deze vier beginselen dus ontdekt in dingen en in verschijnselen van volkomen verschillende categorieën, waarin hij vroeger niets gemeenschappelijks had gezien, begint hij de analogie ertussen op te merken. En langzamerhand raakt hij ervan overtuigd, dat alles in de wereld volgens dezelfde wetten, volgens hetzelfde plan wordt opgebouwd. Volgens een bepaald standpunt bestaat het verrijken van het intellect en zijn groei hieruit, dat zijn vermogen tot het ontdekken van analogieën wordt vergroot.
De studie van de wet van de vier letters of van de naam Jehova, kan dus een middel vormen tot verruiming van het bewustzijn. De idee is volkomen duidelijk. Indien de Naam Gods werkelijk in alles is (indien God in alles tegenwoordig is), dan komt ook alles met elkaar overeen, dan moet het kleinste deel analoog zijn aan het geheel, het stofje aan het heelal, en alles aan God; "Zo boven, zo beneden". De kabbalah beoogt de wereld te bestuderen zoals zij is, de wereld op zichzelf.
De andere ‘mystieke’ wetenschappen hebben precies hetzelfde doel:

  • in de alchemie worden de 4 beginselen waaruit de wereld bestaat, de vier elementen genoemd. Ze zijn vuur, aarde, lucht en aarde, die in betekenis precies overeenstemmen met de vier letters van de naam Jehova.
  • in de magie komen de vier elementen overeen met de vier klassen van geesten: vuur-, water-, lucht- en aardegeesten, elfen, ondines, sylfen en gnomen.
  • in de astrologie komen de vier elementen heel uit de verte overeen met de vier hoofdrichtingen: het oosten, het zuiden, het westen en het noorden, die op hun beurt weer verschillende indelingen van het menselijk wezen aanduiden.
  • in de Openbaring vinden wij de vier dieren; een met de kop van een stier, het tweede met de kop van een leeuw, het derde met de kop van een arend en het vierde met het hoofd van een mens.
En al deze tezamen vormen de sfinx, het beeld van de tot één geheel samen- gevoegde vier beginselen.
De Tarot is als het ware een combinatie van de kabbalah, de alchemie, de magie en de astrologie. De vier beginselen, die hier genoemd worden, komen ook overeen met de vier kleuren van de Tarot: staven, bekers, zwaarden en vijfhoeken of pentakels. De 56 kaarten van de kleine arcana geven als het ware een volledig beeld van alle mogelijkheden van het leven van de mens. Dit is het beginsel waarop het gebruik van de Tarot voor de waarzegkunst berust.
Maar de wijsgerige zin van de Tarot is onvolledig zonder de 22 kaarten van de grote arcana, niet alleen door hun numerieke, maar ook door hun symbolische betekenis". Ouspensky heeft bij zijn onderzoek van de 22 kaarten van de grote arcana verschillende combinaties uitgeprobeerd en getracht mogelijke en duurzame relaties tussen hen vast te stellen. Hij ontdekte een betekenis als hij de kaarten als volgt rangschikte: de eerste naast de laatste, de tweede naast de een na laatste:

I de Magiër O de Dwaas
II de Hogepriesteres XXI de Wereld
III de Keizerin XX het Oordeel
IV de Keizer XIX de Zon
V de Hogepriester XVIII de Maan
VI de Geliefden XVII de Ster
VII de Zegewagen XVI de Toren
VIII Gerechtigheid XV de Duivel
IX de Kluizenaar XIV Matigheid
X Rad van Fortuin XIII de Dood
XI de Kracht XIIde Gehangene

Op deze wijze gerangschikt, wordt de ene kaart door de andere verklaard en wordt, wat het belangrijkste is, aangetoond, dat zij alleen tezamen verklaard kunnen worden en nooit afzonderlijk.
Bij het bestuderen van deze paren in kaarten wordt de geest eraan gewend eenheid in de tweeheid te zien. Een voorbeeld: de 1e kaart, De Magiër beeldt de oppermens uit, of de mensheid als geheel, die hemel en aarde verbindt. Zijn tegenhanger is De Dwaas, kaart O; dit is de individuele mens, een zwak mens. De twee kaarten samen stellen de twee polen voor, het begin en het einde.

Een andere verdeling maakt hij in de verdeling van de 22 kaarten in drieën, niet zoals andere auteurs naar de volgorde in het deck, maar een indeling naar betekenis. De grote arcana valt dan uiteen in drie stellen van zeven kaarten, die wat hun betekenis betreft een eenheid vormen, plus een kaart die het resultaat is van de drie zeventallen; en deze kaart is óf de O óf de XXI.
Ouspensky: "In deze drie stellen van zeven, die men niet kan vinden uit de getallen, maar die in de betekenis der symbolen moet worden gezocht, treft men opnieuw de geheime leer (of een poging tot een geheime leer) aan, welks uitdrukking de Tarot is. In verband hiermee bevat de grote arcana in zichzelf dezelfde verdeling als de gehele Tarot, dat wil zeggen de grote arcana wordt ook verdeeld in God, Mens en Heelal. Eén zevental heeft betrekking op de Mens, een tweede op de natuur en een derde op de wereld der ideeën (dat wil zeggen: op God of de Geest)".

  • De eerste zeven: De Mens. de Magiër: Adam Kadmon, de mensheid of de oppermens, de Dwaas: de individuele mens, de Geliefden: liefde of de mensheid, de Duivel: de val, de Zegewagen: het denkbeeldige zoeken, de Heremiet: het werkelijke zoeken, en de Gehangene: de bereiking, dus: I, O, VI, XV, VII, IX en XII.
  • De tweede zeven: Het Heelal. de Zon, de Maan, de Ster, de Toren: de bliksem, het Oordeel, het Rad van Fortuin, de Dood, dus: XIX, XVIII, XVII, XVI, XX, X, XIII.
  • De derde zeven: God. de Hogepriesteres: kennis, de Keizerin: scheppend vermogen, de Keizer: de vier elementen, de Hogepriester: godsdienst, Matigheid: eeuwigheid, de Kracht: liefde, eenheid en oneindigheid, Gerechtigheid dus de kaarten: II, III, IV, V, XIV, XI, VIII.
De eerste zeven stellen de zeven stappen op het pad van de mens voor, indien ze in de tijd worden opgevat, of de zeven aangezichten van de mens die samen in hem bestaan; de zeven aangezichten die uitgedrukt worden in de veranderingen van ‘s mensen persoonlijkheid - de laatste indien ze opgevat worden in de mystieke zin van de geheime leer van de Tarot. Het tweede en derde zevental - het heelal en de wereld der ideeën of God - vormen ieder afzonderlijk maar ook in combinatie met het eerste een uitgebreid veld van studie. Elk van de zeven symbolische beelden, die betrekking hebben op het heelal, verbindt de mens op een bepaalde wijze met de wereld der ideeën. En elk van de zeven ideeën verbindt de mens op een bepaalde wijze met het heelal. Geen van deze drie zeventallen bevat de XXIe kaart ‘De Wereld’, die in dit geval alle 21 kaarten in zich besluit.

Een compact boekje dat veel informatie over de inzichten van Ouspensky geeft en naar mijn mening zeker de moeite waard om kennis van te nemen.

Susan Gorel.

Uitg. Mirananda
ISBN 90-6271-693-8.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Home
| Artikelen | Boekbespreking | Overige mededelingen

2009 Caja